อนุทิน 133038 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๘ มกราคม ๒๕๕๗ 

(ช่วงเช้า) - ไปประชุมสัญจรที่คณะวิทยาการจัดการเกี่ยวกับชี้แจงข้อตกลงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับรองอธิการบดี

              ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ พบปัญหาในการทำงาน เก็บรวบรวมปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขให้ระบบการทำงาน

              ดีขึ้นกว่าเดิม

(ช่วงบ่าย) - ประชุมร่วมกับอธิการบดี + รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + ผอ.กองนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

              ในเชิงรุก และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗

            - เซ็นผ่านงานให้กับเจ้าหน้าที่ในกบค. จำนวน ๑๒ แฟ้ม

เขียน 08 Jan 2014 @ 12:50 () แก้ไข 08 Jan 2014 @ 16:22, ()


ความเห็น (0)