อนุทิน 133000 - สายพิณ สิมสาแก้ว

คนเรากิดมาต่างบุญ ต่างวาสนา แต่ทุกคนมีสิทธิ ศักดิ์สรี เท่าเทียบกันทุกคน ไม่ว่าจะยากดีมีตน ทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม การที่จะอยูีบนโลกใบนี้ได้นั้นต้องมีความเข้าใจถึงความตระหนักในตัวเอง ว่าอะไรดี อะไรชั่ว แล้วให้ตัวเราเองเลือกที่จะเดิน...บุญ วาสนา นัั้้นสร้างได้ หากเรามีความตั้งใจที่จะทำความดีต่อตัวเองและบ้านเมือง ต่อสังคม ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง หากมีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้ว จะทำให้สังคมที่มีการแข่งขันกันสูง จะดีตาม เราไม่ให้ตัวเองไปเบียดบังสังคม หรือไม่เป้นภาระ ต่อสังคม ขอให้ทุกคนตระหนัก...เรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ มีความกตัญญูต่อพ่อ แม่ ต่อแผนดิน  รู้หน้าที่ในการปฏิบัติตน เป็นเด็กดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง  สร้างชื่อของความเป็นไทยและให้มั่นคงต่อการดำดงชีวิต ด้วยความดี”  รู้แพ้ รู้ชนะ ยอมรับกับความเป็นจริง หากไม่เคารพ กฎ กติกา วินัย อื่นๆ ก็จะเป็นเช่นบ้านเมืองปัจจุบัน นะค่ะ

เขียน 07 Jan 2014 @ 09:33 ()


ความเห็น (0)