อนุทิน 132962 - เกศินี สุมาลี

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ ดำรงชีวิต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางเกศินี สุมาลี โรงเรียนบ้านท่าสนุก อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ปีการศึกษา 2555

                                                              บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ให้ได้ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าสนุก อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ปีการศึกษา 2555 ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก จำนวน 20 คน

               เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที (t-test)

                ผลการศึกษาพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.07/82.96 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต พบว่า ผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด

เขียน 05 Jan 2014 @ 13:15 ()


ความเห็น (0)