อนุทิน 132579 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

- แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานบุคคล เรื่อง การเตรียมการประชุมวิเคราะห์ประเมินค่างาน

  และเคลียร์ตำแหน่งทั้งมหาวิทยาลัย ที่จะประชุมในวันพรุ่งนี้ + แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

  การมาสมัครงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- เตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่จะจัดประชุมในวันพรุ่งนี้...

- เริ่มสร้างระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการจัดทำตัวชี้วัดของสายสนับสนุน

  การขยายโครงสร้าง ฯ (กอง) ใหม่ และเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระดับอุดมศึกษา

  เขียน:  

ความเห็น (0)