อนุทิน #132544

  ติดต่อ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

(ช่วงเช้า)

- เซ็นและตรวจผ่านงานให้กับเจ้าหน้าที่ในกอง จำนวน ๑๓ แฟ้ม

- ตรวจดูข้อตกลงฯ (สายวิชาการ) ก่อนประชุมในช่วงบ่าย

(ช่วงบ่าย)

- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในการจัดทำข้อตกลง ฯ

  (สายวิชาการ) 

- ปรึกษาเรื่องกรอบอัตรากำลังกับ ผอ.กนผ. + รองอธิการบดีฝ่ายแผน ฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)