อนุทิน 132382 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันนี้วันพระเจริญสติเดินจงกรม นั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมงตามแนวสติปัฏฐานสี่
    ดูเหมือนจะถูกจริตกว่าแนวของหลวงพ่อวิริยังค์...
  • คงต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่...แล้วหวนปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อจริญแล้วกระมัง...
    "กรรมฐานแต่ละอย่างไม่ได้เหมาะกับจริตของทุกคน"  นี่คือสิ่งที่นักปฏิบัติพึงพิจารณา

                                                                         ธรรมทิพย์
                                                                        ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

เขียน 10 Dec 2013 @ 21:03 ()


ความเห็น (2)

ท่านว่า “จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ภาวิตา พหุลีกตา,สตฺต โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺติ สติปัฏฐานทั้งสี่ อันบุคคลเจริญให้มากแล้ว ย่อมทำโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์.” และ “สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺติ. โพชฌงค์ทั้งเจ็ด อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว.ย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์.” นะคุณครู อนุโมทนาสาธุด้วย

เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ชี้แนะค่ะ