อนุทิน 132379 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

ธรรมะเล็กๆ น้อยๆ 

ฐานะ ๔ ประการ ที่พึงรู้ได้

๑.สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน (ปกติของคนเป็นอย่างไรพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน ใช้ปัญญาสอดส่องในกันและกัน และอาศัยกาลเวลาเป็นเครื่องประกอบ)

๒.สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ (ข้อนี้หมายถึงเว้นจากมุสาวาท)

๓.อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ กำลังใจพึงรู้ได้ในเมื่อมีอันตราย

๔.สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา

ที่มาของบาลี องฺ จตุกฺก. ๒๑/๑๙๒/๒๕๔

"เพียงผ่านพบสบตาแค่คราหนึ่ง
จะบอกรู้ทั่วถึงก้นบึ้งไฉน
ปกติของคนเป็นอย่างไร
อยู่ด้วยกันนานไปรู้ได้เอง"

๐ นิสัยเขาเรารู้เมื่อ ........คบกัน

สอดส่องทุกสิ่งสรรพ์ ..... ทราบไซร้

เวลาแหละสำคัญ ......... เครื่องพิสูจน์

มนสิการมากไว้ ........... วิจักษ์แจ้งใจคน

เขียน 10 Dec 2013 @ 20:47 () แก้ไข 10 Dec 2013 @ 21:02, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาสาธุค่ะ