อนุทิน 132226 - นาง สุพรรณษา แก้วพลอย

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มหัศจรรย์สมุนไพรใกล้ตัว

               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย       ดร.มยุรี แก้วภู่

ปีที่ทำการวิจัย   2556

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มหัศจรรย์สมุนไพรใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มหัศจรรย์สมุนไพรใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มหัศจรรย์สมุนไพรใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มหัศจรรย์สมุนไพรใกล้ตัว (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มหัศจรรย์สมุนไพรใกล้ตัว (3) แบบศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มหัศจรรย์สมุนไพรใกล้ตัว                ผลการวิจัยพบว่า

(1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มหัศจรรย์สมุนไพรใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.64) และมีประสิทธิภาพ 80.92 /85.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มหัศจรรย์สมุนไพรใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(3) ความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มหัศจรรย์สมุนไพรใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.55)

เขียน 04 Dec 2013 @ 10:27 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอด้วยนะครับจะได้ให้เด็กได้ศึกษาเพิ่มเติม