อนุทิน 132091 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมเป็นพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 รอบที่ 2

ขอเชิญท่านที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ตรงสาขาที่กำหนดในข้อบังคับ และคณะกรรมการสภาการพยาบาลรับรอง สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร และคุณสมบัติอื่นตามประกาศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556

http://www.apnthai.org/CAPNT/main/index.php?page_name=hotissue

เขียน 28 Nov 2013 @ 05:02 ()


ความเห็น (0)