อนุทิน 13204 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

25 มิถุนายน 2551 ช่วงเช้า 8.00-12.00 น. ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "KPI กับ การพัฒนาคุณภาพงานในองค์กร" ให้แก่วิทยาลัยการทัพอากาศ ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง ในที่ประชุมได้มีการซักถามในเรื่อง ภาพความสำเร็จและตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานบางหน่วยงาน เช่น ของกองทัพอากาศเอง  ของกรมราชองค์รักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในลักษณะการป้องกันประเทศ เตรียมความพร้อม  ควรเน้นการกำหนดภาพความสำเร็จในลักษณะใด จึงจะเหมาะสม...เป็นคำถามที่จะต้องขยายความในโอกาสต่อไป?

เขียน 26 Jun 2008 @ 15:23 () แก้ไข 27 Jun 2008 @ 00:41, ()


ความเห็น (0)