อนุทิน 13202 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

  ติดต่อ

24 มิถุนายน 2551 ได้ไปจัดสนทนากลุ่มเพื่อประเมินผล "โครงการ การพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่" ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จากการสัมมนาวันนี้ มีประเด็นชวนคิดที่สำคัญ ที่คิดว่าควรมีการขยายผลให้มีความคมชัดในอนาคต คือเรื่อง "ระบบสื่อสารสุขภาพในชุมชน" เพื่อการป้องกัน แก้ปัญหา หรือพัฒนาศักยภาพประชาชนในด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรคต่าง ๆ ในรอบปี ในที่ประชุม ได้พูดกันเรื่อง "ปฏิทินการเสี่ยงต่อโรคติดต่อหรือโรคระบาด ในรอบปี และ ปฏิทิน การกำกับติดตามและป้องกันโรค ในรอบปี"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)