อนุทิน 13202 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

24 มิถุนายน 2551 ได้ไปจัดสนทนากลุ่มเพื่อประเมินผล "โครงการ การพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่" ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จากการสัมมนาวันนี้ มีประเด็นชวนคิดที่สำคัญ ที่คิดว่าควรมีการขยายผลให้มีความคมชัดในอนาคต คือเรื่อง "ระบบสื่อสารสุขภาพในชุมชน" เพื่อการป้องกัน แก้ปัญหา หรือพัฒนาศักยภาพประชาชนในด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรคต่าง ๆ ในรอบปี ในที่ประชุม ได้พูดกันเรื่อง "ปฏิทินการเสี่ยงต่อโรคติดต่อหรือโรคระบาด ในรอบปี และ ปฏิทิน การกำกับติดตามและป้องกันโรค ในรอบปี"

เขียน 26 Jun 2008 @ 15:16 () แก้ไข 27 Jun 2008 @ 00:31, ()


ความเห็น (0)