อนุทิน #132001

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ได้สอนเนื้อหาที่เกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยดิฉันให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติที่ได้ไปท่องในระบบสุริยะ ท่องไปทุกส่วนของดาวเคราะห์ นักเรียนในห้องตื่นเต้นมากที่ได้แสดงบทบาทสมมติ ทั้งสามห้องที่ดิฉันในนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนห้อง ๔/๓ แสดงบทบาทสมมติได้ดีที่สุด นักเรียนแสดงอย่างสนุกสนาน มีความสุข ตื่นเต้น และแสดงอย่างไม่เขินอาย และในสัปดาห์นี้เช่นกัน ได้มีกิจกรรม ๒กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ ร่วมพลัง สะกิดโลก เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น กิจกรรมที่ ๒ คือ กิจกรรมของโอวัลติน เด็กทุกคนได้ส่วนร่วมในการเล่นกิจกรรม และทางโอวัลตินได้ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนดื่มโอวัลตินฟรี สำหรับสัปดาห์นี้การจัดการเรียนการสอนได้ผ่านไปอย่างด้วยดี รวมทั้งกิจกรรมดังกล่าวจึงทำให้สัปดาห์ที่สามผ่านไปด้วยดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)