อนุทิน 131938 - พรนภา ธานี

ขั้นตอนการออกกำลังกาย 

ขั้นตอนที่ ๑ การอุ่นร่างกาย( Warm up) ก่อนที่จะออกกำลังกาย ต้องการอบอุ่นร่างกายก่อเช่น ถ้าเราจะออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ก็ไม่สมควรที่จะลงวิ่งทันที่ เมื่อไปถึงสนามควรจะอุ่นร่างกาย มีอุณหภูมิสูงขึ้นก่อน ช้าๆ เช่น การเคลื่อนไหวร่างการ สะบัดแข้ง สะบัดขา แกว่งแขน วิ่งเหยาะ อยู่กับที่ ช้าๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อน แล้วจึงออกวิ่ง 
ดังนั้น การอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายจึงเป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องกระทำ 

ขั้นตอนที่ ๒ เป็นขั้นตอนการออกกำลังอย่างจริงจัง การออกกำลังกายนั้นจะต้องเพียงพอ ทำให้ร่างกายเกิดการเผาไหม้อาหารในร่างกาย โดยใช้ออกซิเจนในอากาศ โดยการหายใจเข้าไปเพื่อทำให้เกิดพลังงาน จนถึงระดับหนึ่ง การที่จะออกกำลังกายได้ถึงระดับนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ออกกำลังกายจะต้องเข้าใจให้ถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ ๓ เป็นขั้นตอนการผ่อนให้เย็นลง คือ เมื่อได้ออกกำลังกายตามกำหนดที่เหมาะสม ตามขั้นตอนที่ 2 แล้วควรจะค่อยๆ ผ่อนการออกกำลังกายลงที่ละน้อย แทนการหยุดการออกกำลังกายโดยทันที ทังนี้เพื่อให้เลือดที่คั่งอยู่ตามกล้ามเนื้อ ได้มีโอกาสกับคืนสู่หัวใจ 

บัญญัติ ๑o ประการในการออกกำลังกาย 
๑. ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน 
๒. ออกกำลังกายครั้งละ 15-30 นาที 
๓ ออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหม 
๔. ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายและผ่อนกายก่อนเริ่มออกกำลังกาย 
๕. ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย 
๖. ออกกำลังกายที่ให้ความสนุกสนาน 
๗. แต่งกายให้เหมาะสมกับกับชนิดของการออกกำลังกาย 
๘. ออกกำลังกายในสถานที่ปลอดภัย 
๙. ควรออกกำลังกายหลากหลายชนิด 
๑o. ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว ต้องตรวจสุขภาพก่อนออกกำลังกาย 

เขียน 22 Nov 2013 @ 20:26 ()


ความเห็น (0)