อนุทิน 131903 - เบญจมาศ มณีมัย

สัปดาห์ที่ 23 โรงเรียนมีการเรียนการสอนอย่างปกติ ครูทุกคนเร่งทำแผนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่โรงเรียนพึ่งให้ใช้ และอาทิตย์นี้ทางโรงเรียนก็มีการปิดการเรียนการสอน 1 วัน เพราะทางไฟฟ้ามาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนจึงต้องตัดไฟ ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรให้หยุดเรียน 1 วัน ส่วนทางคณะสีที่ดิฉันอยู่ก็มีการจัดประชุมทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์ในที่ประชุม ก็ได้พูดถึง นักเรียนที่มาสาย โดยโรงเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหาอยู่ตลอด และอีกเรื่ง คือ นักเรียนที่ ติด 0 ร มส โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบผลการเรียนของทุกคน แล้วไปให้นักเรียนดำเนินการขอสอบซ่อมต่อไป

เขียน 22 Nov 2013 @ 08:54 ()


ความเห็น (0)