อนุทิน 131857


ครูกาญจนา *
เขียนเมื่อ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความหมาย 

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ

ประโยชน์

ประเภท

องค์ประกอบความเห็น (12)

1.ความหมายคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานอัตโนมัติ 2.คุณสมบัติ ความเป็นอัตโนมัติ ความเร็ว ความเชื่อถือ 3.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า อุปกรณ์ประมวลผล หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง อุปกรณ์แสดงผล 4.ประโยชน์ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันในสังคม 5.ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน ตามขนาดและความสามารถ 6.องค์ประกอบ ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์

  1. ความหมาย คือ อุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามชุคำสั่งอย่างอัตโนมัติ
  2. คุณสมบัติ 2.1 ความเป็นอัตโนมัติ 2.2 ความเร็ว 2.3 ความเชื่อถือ 2.4 ความถูกต้องแม่นยำ 2.5 เก็บข้อมูลจำนวนมากๆได้ 2.6 ย้าข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 2.7 ทำงานซ้ำๆได้
  3. ส่วนประกอบ 3.1 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล 3.2 อุปกรณประมวลผล 3.3 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง
  4. ประโยชน์ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสมัยที่รวดเร็วแบบนี้
  5. ประเภท แบ่งตามการใช้งาน แบ่งตามคามสามารถ
  6. องค์ประกอบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล ค่ะ

คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ

2ใคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติที่สำคัญ 5 ประการ

1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.การทำงานด้วยความเร็วสูง

3.ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้

4.การเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก

5.การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล

1 คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้

2 เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะมีคุณสมบัติต่าง ๆ คือ ◦ความเร็ว ◦ความเชื่อถือ ◦ความถูกต้องแม่นยำ ◦เก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ได้ ◦ย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว 3 มี 4 ประเภท คือ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า อุปกรณ์ประมวลผล หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง อุปกรณ์แสดงผล 4 คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการ ทำให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันในสังคมเป็นอย่างมาก เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน เอกสาร 5 แบบได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่ง ตามลักษณะการใช้งาน ตามขนานและความสามารถ มินิคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มือถือ 6 มี 4 ประการ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล สารสนเทศ

1.ความหมายคือ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติ 2.คุณสมบัติคือ มีความเป็นอัตโนมัติ มีความเร็ว มีความเชื่อถือได้ มีความแม่นยำ เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วและทำงานซ้ำๆได้ 3.ส่วนประกอบที่สำคัญมี 4 ประเถท 1.อุปกรณ์นำเข้า อุปกรณ์ประมวลผล หน่อยเก็บข้อมูลสำรอง และอุปกรณ์แสดงผล 4.ประโยชน์ สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันในสังคมเป็นอย่างมาก 5.ประเภท แบ่งออกเป็นตามลักษณะการใช้งานและตามขนาดและความสามารถ 6.องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ จะประกอบไปด้วยฮาร์แวร์ ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์คือ อุปกรณ์อิเล๊กทรอนิกส์ คุณสมบัติ ความเป็นอัติโนมัติ ความเร็ว ความเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นยำ ส้วนประกอบ อุปกรณ์นำเข้า ประมวลผลหน่วยเก็บข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล ประโยชน์นำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน ตามขนาดและความสามารถ องค์ประกอบ ฮาร์แวร์ ซอฟแวร์

คอมฯ : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามคำสั่งอย่างอัตโนมัติ

คุณสมบัติ: ทำงานอัตโนมัติ ความเร็ว ความเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นยำเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก

ส่วนประกอบ : อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า ประมวลผล หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง แสดงผล

ประโยชน์ : .ใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ในการทำงานต่างๆ

ประเภท : แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ตามขนาดและความสามารถ

องค์ประกอบ : ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล / สารสนเทศ

1.ความหมาย คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติคำนวณเปรียบเทียบตรงกับข้อมูล 2. คุณสมบัติ มีความเป็นอัตโนมัติ ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ภายใต้คำสั่งที่ถูกกำหนดไว้ และประมูลผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบที่มนุยษ์เข้าใจ ความเร็ว ความเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นยำ เก็บข้อมูลจำนวนมาก ย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ทำงานซำ้า ๆได้ 3. คือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นำเข้า อุปกรณ์ประมวลผล คือ ซีพียู หน่วยความจำหลัก เมนบอร์น ชิปเซ็ต หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง 4.ประโยชน์ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในสังคม ใช้ในการพิมพ์งานเอกสาร ต่างๆ 5. ประเภทตามลักษณะการใช้ คือ ใช้แบบงานทัั่วไป ตามขนาดและความสามารถ 6.องค์ประกอบ คือ ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์

๑. ความหมายพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่สามารถรับโปรแกรมและ
ข้อมูล ประมวลผล สื่อสารเคลื่อนย้ายข้อมูลและแสดง
ผลลัพธ์ได้

๒. คุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ ๑. สามารถทำงานได้รวดเร็วได้อย่างรวดเร็ว ๒. สามารถเก็บหน่วยความจำได้มาก ๓. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ข้อมูลที่ได้ถูกต้องและแม่นยำ ๕. สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้

๓. ส่วนประกอบพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์จะมีวงจรการทำงานพื้นฐาน ๔ อย่าง คือ ๑. ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) ๒. ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) ๓. ส่วนแสดงผล (Output Unit) ๔. หน่วยความจำ (Memory Unit)

๔. ประโยชน์พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย
รายงาน เอกสารต่างๆ ซึ่งเรียกว่างานประมวลผล
นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ อีกหลายด้าน ดังต่อไปนี้ ๑. งานธุรกิจ ๒. งานวิทยาศาสตร์ ๓. งานคมนาคมและสื่อสาร ๔. งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ๕. งานราชการ ๖. การศึกษา

๕. ประเภทพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ สามาแบ่งได้ ๔ ประเภท คือ ๑. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูล ที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงที่สุดโดยทั่วไป สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์ที่ ต้องการการประมวลผลซับซ้อน ๒. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องประมวลผล ข้อมูลที่มีส่วนความจำและความเร็วน้อยลงสามารถใช้ ข้อมูล และคำสั่งของเครื่องรุ่นอื่นในตระกูลเดียวกัน ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใดๆ ๓. มินิคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และหน่วยงานที่มีขนาดเล็กไม่ จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเมนเฟรมซึ่งมีราคา แพงผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จึงพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มี ขนาดเล็กและมีราคาถูกลงคือ เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ ๔. ไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องประมวลผล ข้อมูลขนาดเล็กมีส่วนของหน่วยความจำและ ความเร็วในการประมวลผลน้อยที่สุดสามารถใช้งาน ได้ด้วยคนเดียวจึงมักถูกเรียกว่า คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

๖. องค์ประกอบพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ ๑. HARDWARE ๒. SOFTWARE ๓. PEOPLEWARE

1.คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติโดยมนุษย์ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในการประมวลผล 2.คุณสมบัติ คือ ความเป็นอัตโนมัติ ความถูกต้องแม่นยำ เกี่ยวข้อมูลจำนวนมากๆได้ ทำงานซ้ำๆได้ 3.ส่วนประกอบ อุปกรณ์นำข้อมุลเข้า อุปกรณ์ประมวลผล หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง 4.ประโยชน์ ใช้ในการพิมาพ์เอกสารต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆอีกหลายด้าน 5.ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน ตามขนาดและความสามารถ 6.องค์ประกอบ ฮาดร์แวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล/สารสนเทศ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี