อนุทิน 131803 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ วันที่ ๔-๘ พฟศจิกายน พ.ส. ๒๕๕๖

   เริ่มต้นสัปดาห์แรกด้วยการอบรมหลักสูตรทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน เป็นโครงการ Lions- Quest ในวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ได้เรียนรู้หลายๆอย่าง เช่น ทักษะการสอน การทำกิจกรรม  การทำงานเป็นกลุ่ม กับครูภายในโรงเรียน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู

  สำหรับการสอนในชั่วโมงแรกจะทำข้อตกลงกับนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเรียนของเด็ก ให้ดีขึ้นกว่าเทอมที่แล้ว และในชั่วโมงแรกได้สอนในเรื่องของแหล่งพลัง   นักเรียนตั้งใจฟังมาก ทำให้รู้สึกดีมากที่นัเรียนตั้งใจฟังและตอบคำถาม ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่าดี

  หน้าที่นอกเหนือการสอน  คือ ดูแลเด็กเข้าแถวตอนเช้า เวรรับเด็กตอนเช้าในวันพฤหัสบดี

เขียน 18 Nov 2013 @ 11:11 ()


ความเห็น (0)