อนุทิน 131691 - นางสาวทิพย์บุบผา สาคร

คำสำคัญ :  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                ทิพย์บุบผา สาคร : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน.

 

                 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์   1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดสุทธาราม  สำนักงานเขตคลองสาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ               หลังเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียน                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียน                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธาราม  สำนักงานเขตคลองสาน  จำนวน 30 คน โดยการ                 สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

                 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญ  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แบบประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์               ช่วยสอน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                 ผลการวิจัยพบว่า

                 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 82.39/83.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 โดยประเมินคุณภาพสื่อของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน                6 ท่าน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย (   ) =  4.23 หมายถึง มาก

                 2.  ค่า t ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 23.53 และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ออออออออออออแ                                                 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

                 3.  ผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจได้ 4.29 แสดงว่าค่าความพึงพอใจ                      อยู่ในระดับ มาก และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 


เขียน 14 Nov 2013 @ 07:10 ()


ความเห็น (0)