อนุทิน 131669 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

การพัฒนาตนเอง  :

บ่ายนี้บอกให้น้อง ๆ ในกอง กรอกใบสมัครเพื่อเข้ารับ

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) สำนักงาน ก.พ.

โดยอนุมัติงบประมาณจากกอง...โดยพี่บุษ...เสียค่าลงทะเบียน

คนละ ๕๐๐ บาท จากราคาเดิม ๑๖,๒๐๐ บาท ระยะเวลาเรียน ๑ ปี

สำหรับน้อง ๆ ไม่ต้องเสียเงิน ใช้เงินงบประมาณของกอง ฯ เอง

เป็นการให้เจ้าหน้าที่ในกองได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อฟื้นฟู

ภาษาอังกฤษ และภาษาเสริม เช่น ภาษาลาว เขมร จีนกลาง

Tagalog เวียดนาม...สำหรับเจ้าหน้าที่ในกองรวมทั้งฉันด้วย

จำนวน ๑๔ คน คนละ ๕๐๐ บาท...เสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจ

ของการที่ฉันได้ทำหน้าที่พัฒนาคนของมหาวิทยาลัยในส่วนที่ฉัน

ต้องรับผิดชอบ :)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)