อนุทิน 131539 - นิตยา ข้าวงาม

สัปดาห์ที่ 22 ประจำวันที่ 04 -08 ตุลาคม  2556

สัปดาห์ที่ 22 ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  

       เป็นสัปดาห์แรก ของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556  วันแรกของการเปิดเทอม

ผู้อำนวยการเรียกประชุมโดยมีน้องๆ จากมหาวิทยาลัยมาสังเกตการสอนหลายคนด้วยกันที่มาในเทอมนี้ ใน

วันนี้ทางฝ่ายวิชาการได้มอบหายตารางสอนให้ เทอมนี้ดีใจมากได้สอนเฉพาะป.3 กับ ป.5 เหลือคาบสอนแค่

12 คาบ ซึ่งในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดบอรด์ทั้งหมด สี่บอรด์ การเรียนการสอนในสัปดาห์แรก ก็ไม่ได้ลงลึกเนื้อหา

อะไรมากนัก บางห้องก็มีนักเรียนเข้ามาใหม่ ในวันศุกร์ผู้อำนวยการเรียกประชุมอีกครั้ง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ ผล

การสอบในเทอมที่ผ่านมา ทำให้รู้ว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในเทอม 1 มีน้อยมากจึงได้หาวิธีแก้ไขในเทอม 2 นี้

ผู้อำนวยการกล่าวว่า <<อย่าสอนให้เด็กจำ แต่จงสอนให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กจะได้จำไปตลอดชีวิต>>

และในวันเสาร์ได้มาช่วยฝ่ายวิชาการจัดบอรด์พระราชทาน

นางสาวนิตยา  ข้าวงาม  5210941123   ว52 

สัปดาห์ที่ 23 ประจำวันที่ 11 -15 ตุลาคม  2556

       สัปดาห์ที่ 23 ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  

เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของการเรียนการสอน เริ่มต้นการสอนอย่างจริงจัง เมื่อทบทวนความรู้เดิม ทำให้ทราบว่าสิ่งที่

เราสอนไปในเทอมแรก ส่วนใหญ่นักเรียนจะจำไม่ค่อยได้ ทำให้ต้องสอนเรื่องเดิมก่อน จะไปเรื่องต่อไปได้ ใน

สัปดาห์นี้ ได้รับมอบหมายให้สอนชุมนุมวิทยาศาสตร์และจัดบอร์ดของสายชั้นป.3 สามห้อง และสายชั้น ป.2

อีกสองห้อง ซึ่งต้องจัดทั้งหน้าห้องและในห้อง เป็นสิ่งที่หนักพอดู แต่ต้องผ่านไปให้ได้

สัปดาห์ที่ 24 ประจำวันที่ 17 -21 ตุลาคม  2556     

        เป็นสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนการสอน มีการทำการทดลองให้กับหลายๆห้อง นักเรียนมีความสุขทุกทีที่มีการทดลอง

หลังจากที่ทดลองเสร็จ ชอบมาพูดว่าครูทดลองอีกน่ะครับ/ค่ะ ทำให้รูสึกดีใจมาก

สัปดาห์ที่ 20ประจำวันที่ 23-27 กันยายน  2556

       สัปดาห์ที่ 20 ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  สัปดาห์นี้

ทางโรงเรียนไม่มีการเรียนการสอนเพราะเป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาคเรียนที่1

การสอบครั้งนี้ไม่ได้ทำหน้าที่คุมสอบ  แต่ได้ทำหน้าที่ในการตรวดข้อสอบของระดับ

ประถมศึกษา  เมื่อตรวดเสร็จก็ได้บันทึกคะแนน  มอบให้แก่ครูประจำวิชา  การตรวจ

และได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนในรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนในโปรแกรมของ

ทางโรงเรียนเพื่อออกมาเป็นผลการเรียน  ได้เรียนรู้การคิดคะแนน การกรอกคะแนนลงใน ปพ.

สัปดาห์ที่ 19 ประจำวันที่ 16-20 กันยายน  2556

        สัปดาห์ที่ 19 ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สัปดาห์นี้การเรียนการสอน

วิชาวิทยาศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  มาถึงเนื้อหาในเรื่องสุดท้ายของเทอม1

 ได้ดำเนินการออกข้อสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่4 ชั้นประถมศึกษาปีที่5ชั้น

ประถมศึกษาปีที่6  และดำเนินการเย็บข้อสอบ  สำหรับนักเรียนที่ภาระงานในรายวิชายังไม่เรียบร้อยก็ได้ให้

นักเรียนจัดการ ภาระงานของตนเอง    และได้รวบรวมคะแนนเก็บของเทอม1เพื่อไปรวมกบคะแนนสอบปลาย

ภาคต่อไปเพื่อดำเนินการออกผลการเรียนในโปรแกรมของทางโรงเรียน  สัปดาห์นี้มีการติวพิเศษสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 ซึ่งต้องใช้ความละเอียดและความระมัดระวังในการกรอกคะแนน  เพื่อป้องกันความผิดพราด  

  นางสาว  นิตยา  ข้าวงาม  5210941123 ว52

 

เขียน 10 Nov 2013 @ 09:38 () แก้ไข 01 Dec 2013 @ 23:44, ()


ความเห็น (0)