อนุทิน 131205 - ♥อุ้มบุญ♥

31 ตุลาคม 2556

 • ช่วยงานห้องคลอด เตรียมห้อง เครื่องมือผ่าตัดทำหมันหญิง วันที่ 1 พฤศจิกายน  2556
 • บ่ายประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล RM สรุปประเด็นดังนี้
  • มีการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการอีกเป็น 21 คน เสนอเพิ่มงานห้องบัตรและเวชสถิติ เลขาทีมพัฒนาคุณภาพทุกทีมเพื่อการเชื่อมโยง ในทุกมิติ 7 โปรแกรม
  • กำหนดให้มี 9 ระดับจาก A-I  จากความเสี่ยงที่เกือบพลาด จนถึงรุนแรงขั้นเสียชีวิตและทรัพย์สิน
  • แยกเป็น 2  ประเภท  ด้าน Clinic และ Non Clinic 
  •  ประธานแจ้งแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2557
   • ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน คัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่จัดการ พัฒนาระบบป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
   • พัฒนาการรายงาน ให้มีการค้นหาความเสี่ยงที่เกือบพลาด หรือมีแนวโน้มที่จะเกิด ( Near miss) เป็นการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก ในขบวนการทำงาน แล้วกำหนดมาตรการป้องกัน
   • แนวทางการถามตอบ ประเด็นสำคัญในงาน บริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
  • มีการจัดทำแฟ้ม RM ประจำหน่วยงาน
  • ให้หน่วยงานแยกสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่บันทึกมา ตั้งแต่ ปี 2552-2556
  • ให้หน่วยงานวิเคราะห์ควาเสี่ยงของหน่วยงานตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพจนเกิดการประกันความเสียงที่ไม่พึงประสงค์
  • ทบทวน Case ที่เกิดอุบัติการณ์ด้าน Clinic 
  • นัดประชุม RM หน่วยจ่ายกลางซักฟอก

1 พฤศจิกายน 2556

  • ช่วยแพทย์ทำหมัน
  • ประชุมทีม FA
  • จัดทำแฟ้ม RM ประจำหน่วยงาน 
เขียน 01 Nov 2013 @ 08:57 () แก้ไข 01 Nov 2013 @ 09:00, ()


ความเห็น (0)