อนุทิน 130912 - หัสยา ชะยานัย

 

สัปดาห์ที่ 19-20 วันที่  16-20, 23-27  กันยายน 2556

 

               สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 19-20  ณ โรงเรียนรมุสลิมวิทยาภูเก็ตในสัปดาห์ที่ 19 -20  เป็นสัปดาห์ที่สอนเรื่อง สารละลาย  โดยการให้นักเรียนศึกษาถึง องค์ประกอบ สมบัติของสารละลาย ปัจจัยทีมีผลต่อการละลายของสาร และการหาความเข้มข้นของสารละลายจากนั้นจึงร่วมกันอภิปราย ซึ่งได้ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการสืบสอบ ค้นคว้าในหัวข้อดังกล่าว และออกแบบการทดลอง ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกจิตสาธารณะ และฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

 

สัปดาห์ที่ 21 วันที่  30 - 4 กันยายน 2556

 

               สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 21 ณ โรงเรียนรมุสลิมวิทยาภูเก็ตในสัปดาห์ที่21  เป็นสัปดาห์ที่สอนเรื่อง สารละลายกรด - เบส  โดยการให้นักเรียนศึกษาถึง สมบัติของสารละลายกรด - เบส กรดและเบสในชีวิตประจำวัน จากนั้นร่วมกันอภิปรายถึงหัวข้อดังกล่าว ซึ่งได้ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการสืบสอบ ค้นคว้าในหัวข้อดังกล่าว และออกแบบการทดลอง ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกจิตสาธารณะ และฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

 

เขียน 23 Oct 2013 @ 16:46 ()


ความเห็น (0)