อนุทิน 130870 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

(๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖)

บ่ายนี้  :

๑. เข้าร่วมประชุมกับรอง ฯ ฝ่ายแผน เกี่ยวกับ

    การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งที่ไม่ตรงกับภาระงาน ๓ ตำแหน่ง

สรุป  :  ให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ให้ตรงกับภาระงานที่ได้ปฏิบัติ...

           นำเข้า กบม. เพื่อแก้ไขคำสั่งฯ

๒. เข้าร่วมประชุมกับอธิการบดี เกี่ยวกับ

    การรับบุคลากรสายสนับสนุนมาปฏิบัติงานที่ กองบริหารงานบุคคล

สรุป  :  ประสานกับ ผอ.กองกลาง ได้ผลเรียบร้อย รอประสานกับ

          ผอ.สนอ.อีกครั้งหนึ่ง...แก้ปัญหาไปได้อีกเปราะหนึ่ง

๓. ประชุมเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

    ๑ ตำแหน่ง

สรุป  :  ให้คณะไปดำเนินการเคลียร์ตำแหน่งภายในคณะให้ได้ก่อน

          แล้วนำมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง

๔. เซ็นต์ผ่านงานให้กับน้อง ๆ จำนวน ๓ แฟ้ม

งานในแต่ละวัน ๆ มีปัญหาให้ตัวของฉันต้องแก้ไขในทุก ๆ เรื่อง แต่ฉันก็สามารถแก้ไขมัน

ไปได้...ทุก ๆ ปัญหามีทางออก...

 

เขียน 22 Oct 2013 @ 15:57 () แก้ไข 22 Oct 2013 @ 16:10, ()


ความเห็น (0)