อนุทิน 130736 - อจนฝคนร

อจนฝคนร

โครงการวิจัย การเพิ่มศักยภาพและการต่อยอดองค์ความรู้

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาความแตกต่างของความคาดหวังของกลุ่มผู้เข้าอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จัดโดยหน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคิน (ภาคี) โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินผลการอบรม อีกทั้งเน้นทดสอบสมมติฐาน 3 ข้อ ได้แก่ 1) กลุ่มเจ้าของกิจการที่เข้าอบรมในหัวข้อที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังแตกต่างกันในแต่ละหัวข้ออบรม 2) กลุ่มผู้บริหารและพนักงานในสายงานที่ต่างกัน มีความคาดหวังแตกต่างกันในแต่ละสายงาน 3) กลุ่มเจ้าของกิจการ กับ กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน มีระดับความคาดหวังแตกต่างกัน ด้วยวิธีทางสถิติ one-way ANOVA และ independent sample t-test ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มเจ้าของกิจการมีระดับค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุดในประเด็นการอบรม 3 อันดับแรก คือ การบริหารโครงการ การใช้สื่อการตลาด และการประเมินแนวโน้มธุรกิจ ส่วนกลุ่มผู้บริหารและพนักงานที่มีความคาดหวังแตกต่างกันในแต่ละสายงานอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตามสังเกตได้ว่า กลุ่มผู้บริหารและพนักงานสายงานการเงิน การบัญชี และภาษี จะมีระดับความคาดหวังเฉลี่ยมากกว่าสายงานอื่นๆ ในทุกๆ ประเด็นการประเมิน สำหรับความแตกต่างของระดับความคาดหวังที่ปรากฏชัดเจนนั้น กลุ่มเจ้าของกิจการมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังแต่ละด้านน้อยกว่ากลุ่มผู้บริหารและพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นการอบรมอสังหาริมทรัพย์เฉพาะด้านให้แก่กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน จึงควรเน้นมากกว่ากลุ่มเจ้าของกิจการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังให้เกิดความพึงพอใจ 

คำสำคัญ: ความคาดหวัง การอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มเจ้าของกิจการ กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน

เขียน 18 Oct 2013 @ 16:43 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มธ.คะ