อนุทิน 130735 - อจนฝคนร

อจนฝคนร

ทิศทาง รูปแบบ แนวคิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้บริบทไทย

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเชิงประเมินนี้มุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์ ทิศทาง รูปแบบ แนวคิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้บริบทไทยผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำนวน 3 กลุ่ม รวม 90 คน จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2555 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 และ ประจำปี 2556 รุ่นที่ 3 หัวข้อ “ทิศทาง รูปแบบ แนวคิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้บริบทไทย”เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เน้นการประเมินด้านเนื้อหา จำนวน 3 ข้อ ด้านแนวคิดผ่านการนำเสนอของบุคคล จำนวน 5 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ผลการวิจัยพบว่า อสังหาริมทรัพย์ในบริบทไทยในปัจจุบันและอนาคต มีแนวโน้มเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคหลักคือ ผู้สูงอายุ ในลักษณะการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่ม (Universal design) ความรู้ที่ต้องใช้สำหรับสนับสนุนการพัฒนาโรงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้บริบทไทย ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและการขาย เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการของโครงการ กายภาพของโครงการ หลักการและแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้อง (หลักจิตวิทยา การออกแบบ การจัดการ) ทิศทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หลังวิกฤตการณ์ และระบบการเงิน บัญชี เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตามลำดับ ขณะที่ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารงานนิติบุคลและชุมชน นโยบายและกฎหมาย เพื่อประกอบการพัฒนาโครงการฯ และการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการ กลับเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้หลักที่เป็นที่ต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์บริบทไทย

คำสำคัญ: ทิศทาง รูปแบบ แนวคิด การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริบทไทย

เขียน 18 Oct 2013 @ 16:41 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มธ.คะ