อนุทิน 130734 - อจนฝคนร

อจนฝคนร

โครงการวิจัย

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดและสืบทอดธุรกิจ

New Generation, Real Estate Developers to the Business Succession

บทคัดย่อ

 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษา และวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญและรายละเอียดของการเป็น นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ เพื่อการต่อยอด และสืบทอดธุรกิจอันจะนำมาสู่รายละเอียดประกอบการขยายหรือสร้างองค์ความรู้ และตอบประเด็นต่างๆ รวมทั้งสร้างบรรทัดฐานและความเข้าใจในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ข้อมูลจากโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ รุ่น 2 และรุ่น 3 (KK-RE New Gen #2, #3) หัวข้อ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดและการสืบทอดธุรกิจช่วงของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 26 พฤษภาคม 2555 จำนวน 30 ครั้ง พร้อมการศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี และพัทยา จำนวน 2 วัน โดยสถานที่อบรม ณ โรงแรม [email protected] BTS สนามกีฬาแห่งชาติ ช่วงวันที่ 2 มีนาคม 2556 ถึง 29 มิถุนายน 2556 จำนวน 30 ครั้ง พร้อมการศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี และพัทยา จำนวน 2 วัน โดยสถานที่อบรม ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power Hotel

ข้อมูลจากทั้งสองช่วงเวลา ถูกนำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเปรียบเทียบกัน ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดและสืบทอดธุรกิจต้องมีองค์ประกอบและรายละเอียดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่หลากหลาย นับตั้งแต่ แนวคิดพื้นฐาน จนนำไปสู่ การปฏิบัติจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พรบ.ควบคุมอาคาร / กฎกระทรวง / เทศบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น จัดสรร อาคารชุด โรงแรม เป็นต้น นโยบายรัฐและกฎหมายมหภาค (ผังเมืองใหม่) กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น จัดสรร อาคารชุด โรงแรม เป็นต้นการบริหารจัดการต้นทุนในงานก่อสร้าง การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ / พลังงาน / การตรวจสอบอาคาร กลยุทธ์การตลาด และภาพตลาดผู้บริโภคในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ความเชื่อ (ฮวงจุ้ย) กับอสังหาริมทรัพย์การประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อการพัฒนาโครงการและขอวงเงินสินเชื่อขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์และค่าธรรมเนียมการโอนซื้อ-ขายอสังหาฯ และค่าใช้จ่ายการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

 

คำสำคัญ: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  รุ่นใหม่  เพื่อการต่อยอด และสืบทอดธุรกิจ

เขียน 18 Oct 2013 @ 16:40 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มธ.คะ