อนุทิน 130732 - อจนฝคนร

อจนฝคนร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเพิ่มศักยภาพและการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน

Capacity Maximization and Further Knowledge for Pursuing

Sustainable Project Development

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเชิงปริมาณ ที่ดำเนินการกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ที่สนใจ (ที่อยู่ในสถานประกอบการทั้งวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ต้องการหาคำตอบของการพัฒนาโครงการ ที่คุ้มค่า ทั้งด้านกฎหมาย การเงิน บัญชี และภาษี และด้านการขาย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการเพิ่มศักยภาพและการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน 2554-2555รวมทั้งสร้างบรรทัดฐานและความเข้าใจในการพัฒนา เข้าใจทิศทางที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน โครงการอสังหาริมทรัพย์ในขอบเขต ที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปสู่การเผยแพร่ความรู้สู่สังคมในวงกว้าง เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดได้ ข้อมูลจากการประเมินเนื้อหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัววิทยากร ความรู้เอกสารวิชาการต่างๆ และสถานที่ ถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา เช่น จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักในการต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน คือ เวลาที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้และสภาพการณ์ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 

คำสำคัญ: การเพิ่มศักยภาพ การต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน

เขียน 18 Oct 2013 @ 16:35 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มธ.คะ