อนุทิน 130593 - บุษยมาศ

ช่วงบ่าย (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖)  :  เซ็นต์ผ่านงาน ๕ แฟ้มและ

วันนี้เรียนรู้ในเรื่องของ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx โดย รศ.อุษณีย์ คำประกอบ ผอ.สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.

ความจริงฉันได้อ่านและทราบมาบ้างแล้ว...แต่ครั้งนี้ให้น้อง ๆ ในกองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับฟังและเข้าใจในการบรรยายถึงเรื่อง EdPEx เพราะฉันทราบ ฉันรู้ ฉันไม่อาจทำงานได้คนเดียวเพราะไม่มีพลังในการขับเคลื่อน ต้องมีทีมที่มีความรู้ + ความเข้าใจในเรื่อง EdPEx เพื่อที่จะได้ช่วยผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดคุณภาพ...แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามบริบทของ มรภ.พิบูลสงคราม...เรียกว่า "บูรณาการให้เข้ากับบริบทของมรภ.พิบูลสงครามให้ได้"

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มีดังนี้

๑. MBNQA            ๒. PMQA           ๓. TQA            ๔. EdPEx

สำหรับ ๓ ตัวท้าย ประเทศไทยได้นำมาใช้เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ...ส่วนราชการแต่ละส่วนคงพยายามใช้เกณฑ์เพื่อให้สถาบันของตนเองเกิดคุณภาพและมีระบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถส่งผลให้เกิดคุณภาพมากขึ้น...

ในความคิดเห็นของฉัน  :  ระบบที่ดีนั้น...น่าจะเกิดจากที่มหาวิทยาลัยจะสามารถนำระบบนั้นมาใช้ได้ในครั้งต่อไปอีก...จึงจะถือว่าระบบนั้นเป็นระบบที่ดีต่อการศึกษาใน มรภ.พิบูลสงคราม...

 

เขียน 14 Oct 2013 @ 15:20 () แก้ไข 14 Oct 2013 @ 15:40, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดครับท่าน ผอ.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ Prayat