อนุทิน 130553 - ไชยยศ คำสังวาลย์

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนา

              ทักษะชีวิตสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้ศึกษา      นายไชยยศ    คำสังวาลย์

ปีที่ศึกษา   2554  –  2555

    

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1)  สร้างและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์   0.50   2)   เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรมการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3)  ประเมินคุณภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  4)  ศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอนหลังการฝึกอบรม ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และ 5)  ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา   ได้แก่  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ในโรงเรียนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  1   ปีการศึกษา 2555  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 16  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย   1)   คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

2)   แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรมในการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ 

มีค่าความยาก  ตั้งแต่   0.50  ถึง  0.71   มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.30  ถึง  0.100  และ

ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.88   3)  แบบประเมินคุณภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน  ระดับ  จำนวน  28   ข้อ   4)   แบบนิเทศครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดับ  จำนวน 20    ข้อ  และ 5)  แบบวัดความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต แบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดับ  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบของวิลคอกซัน   (The  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed – Ranks  Test

                   ผลการศึกษา พบว่า   
                            

         1.   คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  0.7016   หลังฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความก้าวหน้า ในการพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  70.16

       2.   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

      3.  ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พบว่า  โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีคุณภาพ

อยู่ในระดับดี 

      4.  ผลการนิเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาหลังการฝึกอบรม  พบว่า  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดี 

                5.   ผลการสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้คู่มือการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พบว่า

 

ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เขียน 13 Oct 2013 @ 16:21 ()


ความเห็น (0)