อนุทิน 130510 - นพวรรณ นกดา

สัปดาห์ที่ 20ประจำวันที่ 23-27 กันยายน  2556

       สัปดาห์ที่20ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  สัปดาห์นี้

ทางโรงเรียนไม่มีการเรียนการสอนเพราะเป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาคเรียนที่1

การสอบครั้งนี้ไม่ได้ทำหน้าที่คุมสอบ  แต่ได้ทำหน้าที่ในการตรวดข้อสอบของระดับ

มัธยมศึกษา  เมื่อตรวดเสร็จก็ได้บันทึกคะแนน  มอบให้แก่ครูประจำวิชา  การตรวจ

และได้ำดเนินการรวบรวมคะแนนในรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนในโปรแกรมของ

ทางโรงเรียนเพื่อออกมาเป็นผลการเรียน  ได้เรียนรู้การคิดคะแนน การตัดเกรด

การดำเนินงานในเรื่องทะเบียน จากครูสายชั้นมัธยมและครูพี่เลี้ยง  ซึ่งต้องใช้ความ

ละเอียดและความระมัดระวังในการกรอกคะแนน  เพื่อป้องกันความผิดพราด  

  นางสาว  นพวรรณ  นกดา 5210941118 ว52

 

 

 

เขียน 12 Oct 2013 @ 14:51 ()


ความเห็น (0)