อนุทิน 130509 - นพวรรณ นกดา

สัปดาห์ที่ 19 ประจำวันที่16-20 กันยายน  2556

       สัปดาห์ที่19ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สัปดาห์นี้การเรียนการสอน

วิชาวิทยาศาสตร์ั้ทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  มาถึงเนื้อหาในเรื่องสุดท้ายของเทอม1

 ได้ดำเนินการออกข้อสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

 และดำเนินการเย็บข้อสอบ  สำหรับนักเรียนที่ภาระงานในรายวิชายยังไม่เรียบร้อยก็ได้ให้นักเรียนจัดการ

ภาระงานของตนเอง    และได้รวบรวมคะแนนเก็บของเทอม1เพื่อไปรวมกบคะแนนสอบปลายภาคต่อไปเพื่อ

ดำเนินการออกผลการเรียนในโปรแกรมของทางโรงเรียน  และในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่2 ไปทัศนศึกษาที่สยามนิรมิต ภูเก็ต  นักเรียนมีรอยยิ้มและความสนุกสนานจากกิจกรรมดัง

กล่าว  และได้รับความรู้ที่บูรณาการครบทั้ง8กลุ่มสาระ  อีกทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยครบทั้ง4ภาค  

ได้เรียนรู้วิธีชีวิตชนบทของคนไทยในอดีต  และได้ชมการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจอีกด้วย

 เย็บข้อสอบ

ควบคุมนักเรียน ม2 ทัศนศึกษา ณ สยามนิรมิตร

 

 

 

 

 

 

เขียน 12 Oct 2013 @ 14:38 () แก้ไข 12 Oct 2013 @ 14:39, ()


ความเห็น (0)