อนุทิน 130279 - ตวงตวรรณ ใจเสมอ

 

   

 

ชื่อการศึกษา                      ผลการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อทักษะทางสังคมด้าน

                                             ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังไชย

 

ชื่อผู้รายงาน                         นางตวงตวรรณ  ใจเสมอ

                                             ตำแหน่งครู   ชำนาญการ

 

หน่วยงาน                            โรงเรียนบ้านวังไชย

 

ปีที่ศึกษา                             2556

 

บทคัดย่อ 

 

                การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังไชย อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังไชย ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย 3)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังไชยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย

 

                กลุ่มตัวอย่าง   เป็นเด็กปฐมวัย  อายุ 5 – 6 ปี ที่กำลังเตรียามความพร้อมอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2556  ของโรงเรียนบ้านวังไชย อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมี 1 ห้องเรียน จำนวน 16 คน กำหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  แบบแผนการศึกษาเป็นแบบ One Group Pretest – Posttest Designเด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองสอนโดยให้ได้รับประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.69 มีคุณภาพระดับมาก แบบทดสอบวัดทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังไชย ซึ่งค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

 

              ผลการศึกษาพบว่า

              1.  แผนการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย ซึ่งมีคุณภาพค่าเฉลี่ยที่ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.69 มีคุณภาพระดับมาก ( = 4.05)

              2.  เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านวังไชย  หลังได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยมีทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05          

            3. พฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังไชย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44)

เขียน 06 Oct 2013 @ 19:29 ()


ความเห็น (0)