อนุทิน 130162 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

จริยธรรม หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพื่อธำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยต้อง...

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต

๒. แสดงสมรรถนะระดับที่ + และมีสัจจะเชื่อถือได้

๓. แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการ

๔. แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และธำรงความถูกต้อง

๕. แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และอุทิศตนเพื่อผดุงความยุติธรรม

สำหรับคุณมีถึงข้อไหน?...แต่สำหรับวันนี้ในการสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ฉันมีถึงข้อ ๔ ซึ่งเป็นข้อที่เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยกำหนดเชียวล่ะ...สำหรับพวกคุณล่ะ?

ฉันภูมิใจที่ทำงานภายใต้หลักการ ความถูกต้องและยุติธรรม เพราะฉันเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...

 

ภาพ  :  บนหอไข่มุก เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

โดย  :  บุษยมาศ  แสงเงิน

เขียน 03 Oct 2013 @ 18:56 () แก้ไข 03 Oct 2013 @ 18:59, ()


ความเห็น (0)