อนุทิน 130134 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของดิฉันได้จบบทเรียน และในสัปดาห์นี้ดิฉันได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบในเรื่องที่จะสอบภาคเรียนที่ ๑ โดยจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบทั้ง ๓ เรื่องที่ดิฉันได้สอนไปในภาคเรียนที่ ๑ มีทัั้งหมด ๓ เรื่อง คือ สารอาหาร พืช และสัตว์ และบอกแนวข้อสอบให้กับนักเรียน และเคลียร์คะแนนเก็บของนักเรียนที่ยังค้างอยู่ งานที่ค้างส่ง และทำ ปพ.๕ ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และทางโรงเรียนได้จัดการสอบในวันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และปิดภาคเรียนที่ ๑ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

เขียน 03 Oct 2013 @ 11:16 ()


ความเห็น (0)