อนุทิน 129994 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ห้ามตายใครจักห้าม ...... ได้หรือ
ห้ามอย่างอื่นยังถือ ........... ว่าได้
ที่ดีนั่นก็คือ .................... อย่าประมาท
เพียรก่อกุศลไว้ ............... จักย้อนมาสนอง

เขียน 29 Sep 2013 @ 21:39 () แก้ไข 29 Sep 2013 @ 21:40, ()


ความเห็น (0)