อนุทิน 129892 - ไชยา สุวะไกร

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                        รายวิชาเคมี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย            นายธวัชชัย  สิงห์ขัน

 

บทคัดย่อ

                   การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้นกลุ่มตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จำนวน 37 คน

                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือแบบฝึกเสริมทักษะการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ค่าความเชื่อมั่น0.81 แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผนการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และ t test  ในการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการรู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

 

ผลการศึกษาพบว่า

                   1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะวิชาเคมี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 5 ชุด มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 83.99/82.16 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80ที่กำหนดไว้

                   2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน ในการทำแบบฝึกเสริมทักษะทั้ง 5 ชุด และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01แสดงว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น

 

                   3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเคมี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด

เขียน 27 Sep 2013 @ 14:16 ()


ความเห็น (0)