อนุทิน 129827 - Tawandin

  ติดต่อ

แยกแยะข้อมูล ...

อิงหลักธรรม

อนุสัย ๗ (กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน)

๑. กามราคะ (ความกำหนัดในกาม)

๒. ปฏิฆะ (ความขัดเคือง ความขึ้งเคียด)

๓. ทิฏฐิ (ความยึดถือความเห็น)

๔. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)

๕. มานะ (ความถือตัว)

๖. ภวราคะ (ความอยากในภพ)

๗. อวิชชา (ความไม่แจ้งในอริยสัจ)

  จากหนังสือ หัวใจยอดนักธรรม (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๑)

          ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)