อนุทิน 129815 - ♥อุ้มบุญ♥

16-27 กันยายน 2556

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 7 แห่ง อำเภอป่าติ้ว

หัวข้อแลกเปลี่ยน 4 ประเด็นหัวข้อ ( ระยะที 1)

  1. กระบวนทำปราศจากเชื้อ การจัดเก็บอุปกรณ์
  2. การทำหัตถการที่สำคัญและแนวทางป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส
  3. การจัดการมูลฝอย
  4. การล้างมือ

         เพื่อ นำประเด็นสำคัญ และโอกาสพัฒนา สู่มาตรฐานงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ให้ประชาชนได้รับ การบริการที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกัน ในระยะที่ 2 ติดตามผลการปรับปรุง , ระยะที่ 3 จัดทำแนวทางปฏิบัติป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข  ต่อไป

 

พวกเราขอบอกลา กระปุก Forceps อับสำลี และหม้อก๊อส

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำปราศเชื้อ

และจัดทำแนวทางปฏิบัติป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขของเครือข่ายสุขภาพอำเภอป่าติ้ว

เขียน 26 Sep 2013 @ 09:09 () แก้ไข 26 Sep 2013 @ 09:22, ()


ความเห็น (0)