อนุทิน 129727 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ช่วงเช้าของวันนี้ (๒๔ กันยายน ๒๕๕๖) เซ็นผ่านงานเพื่อเสนอและมอบงานให้กับน้อง ๆ

ในกองฯ เพื่อนำไปปฏิบัติ ๑ แฟ้ม 

- เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญแกนนำพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาในการ

  ปรับเงินค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อหาทางออก (Win : Win ด้วยกันทั้ง ๒

  ฝ่าย) การปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของเรื่อง การเจรจาต่อรอง

- เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

  ร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ

เขียน 24 Sep 2013 @ 09:18 () แก้ไข 24 Sep 2013 @ 09:45, ()


ความเห็น (0)