อนุทิน 129589 - พุธิตา ยี่ประชา

โครงงาน

เรื่อง  การจัดทำบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

 

ผู้จัดทำ นางสาวพุธิตา ยี่ประชา

รหัสประจำตัวนักศึกษา 559904118 รุ่น ExMPA 55.1

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

 

 

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับการศึกษา ปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงงาน                   พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา                 ประจำปีการศึกษา 2556

ชื่อโครงงาน             การจัดทำบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิชา                            การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้    รหัสวิชา 9002101  

                                    จำนวนหน่วยกิต  3 (3-0-6 )

ผู้เสนอโครงงาน      นางสาวพุธิตา ยี่ประชา รหัสประจำตัว 559904118  รุ่น  ExMPA55.1

 

                                    (ลงชื่อ) นางสาวพุธิตา ยี่ประชา  ผู้จัดทำโครงงาน

(นางสาวพุธิตา ยี่ประชา)

วันที่ 14 / ก.ย / 2556

 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

 

(ลงชื่อ).............................................ที่ปรึกษาโครงงาน

(อาจารย์ ดร. รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์)

วันที่.........../............/.................

รับเมื่อวันที่............/........./........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

……………………………………………………………………….

 

ชื่อโครงงาน                             การจัดทำบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สาขาวิชา                                  รัฐปรศาสนศาสตร์

ชื่อผู้ทำโครงงาน                     นางสาวพุธิตา ยี่ประชา รหัสประจำตัว 559904118  รุ่น  ExMPA55.1

                                                    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา                ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

ระยะเวลาดำเนินงาน            ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 กรกฏาคม  2557  จำนวน  12 เดือน

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. ชื่อโครงการ การจัดทำบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

3. ผู้ดำเนินการ                        นางสาวพุธิตา ยี่ประชา

4. หลักการและเหตุผล

                    อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีส่วนกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ้นสถาบันการศึกษาทุกแห่งให้ความสนใจในเรื่องการประยุกต์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงเปลี่ยนสภาพไปค่อนข้างมาก ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบ การเรียนการสอนทำให้ ปัจจุบันมีแหล่งความรู้เกิดขึ้นมากมาย การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องใช้เวลาน้อย เรียนรู้ได้เร็ว มีการใช้ประโยชน์ จาทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันด้วย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันตอบสนองต่อการประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

                    หลายปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของการจัดการความรู้ (KM) ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการจัดทำ KM รวมทั้งเครื่องมืออื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้และองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการความรู้ 3 ด้านคือ คน เทคโนโลยีและกระบวนการความรู้ การที่จะดึงเอาความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรนั้น ความรู้ที่มีจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาจัดกระบวนการความรู้ ของบุคคลออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นเทคโนโลยีจริงเป็นตัวแปลสำคัญที่จะทำให้การจัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการที่เหมาะสมและการพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเว็บบล็อกเป็นการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำเป็นเว็บบล็อกที่สามารถแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) ของบุคลากรด้านเว็บไซต์ได้ รูปแบบของเว็บบล็อกเป็นการนำความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรแต่ละบุคคล ที่ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ เข้ามาเขียนบทความด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ตามความรู้ที่ตนเองมีอยู่หรือความชำนาญเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงานเป็นกลุ่มงานเดียวกัน จัดเก็บเป็นคลังความรู้ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ช่วยให้มีระบบสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรได้ศึกษาข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์และจัดเจ็บเป็นคลังความรู้ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์เพื่อเป็นอีกช่องทางหรืออีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการทำงานขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดการความรู้โดยใช้เว็บบล็อกสำหรับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อไป

                    ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ผู้จัดทำจึงมีความคิดในการจัดทำ Blog เพื่อเป็นการนำความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรแต่ละบุคคลตามความรู้ที่ตนเองมีอยู่หรือความชำนาญเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงานเป็นกลุ่มงานเดียวกันที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ให้กับผู้ที่มีความสนใจในประเด็นดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

                    เพื่อเป็นการนำความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรแต่ละบุคคลตามความรู้ที่ตนเองมีอยู่หรือความชำนาญเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงานเป็นกลุ่มงานเดียวกันที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

 

6. สถานที่ดำเนินการ

                    บ้านของนักศึกษา นางสาวพุธิตา ยี่ประชา

 

7. เป้าหมาย

                    7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

                            - อาจารย์ เพื่อน และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจ IS หัวข้อเรื่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม

 

                    7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

                            - มีเครือข่ายเพื่อนำความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรแต่ละบุคคลตามความรู้ที่ตนเองมีอยู่หรือความชำนาญเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงานเป็นกลุ่มงานเดียวกันที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

                    7.3  เป้าหมายเชิงเวลา

                            - สามารถแบ่งปันความรู้ที่ตนเองมีอยู่มาเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านทางบล็อก เพื่อเป็นอีกช่องทางหรือทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการทำงานขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดการความรู้โดยใช้เว็บบล็อกสำหรับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อไป ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2556 ถึง กรกฎาคม  2557  รวมระยะเวลา  12 เดือน

 

8.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

                    8.1  ศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้งานเว็บ Blog

                    8.2  เขียนโครงร่างโครงงานเพื่อขออนุมัติ

                    8.3  ออกแบบ และสร้าง Blog

                    8.4  ทดสอบการใช้ Blog

                    8.5  นำเสนอผลงาน IS หัวข้อเรื่อคุณภาพการให้บริการ ผ่านทาง  Blog

                    8.6  ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุง Blog

 

9.ระยะเวลาดำเนินการ

                    ระยะเวลาในการดำเนินการ 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2557

 

 

 

 

 

 

 

เขียน 21 Sep 2013 @ 13:11 ()


ความเห็น (0)