อนุทิน 129585 - ชนากานต์ แก้วพิทักษ์

 

1. ชื่อโครงงาน    การจัดการความรู้ของพนักงานส่วนตำบล ในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

 

2.. ผู้เสนอโครงงาน  นางชนากานต์  แก้วพิทักษ์

 

3. หลักการและเหตุผล

 

                ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ การดำเนินงานต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น การจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่าง ๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน การสร้างบรรยากาศให้คนเกิดการเรียนรู้ สามารถคิดค้น สร้างความรู้ใหม่ ๆ การจัดระเบียบความรู้ในกลุ่มเอกสารด้านต่าง ๆ และการสร้างช่องทางเพื่อให้คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานของตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ

 

                ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงงานการจัดการความรู้ของพนักงานส่วนตำบล ในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

                1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้

                2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้และนำความรู้ไปใช้กับงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                3. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ขององค์การ

 

5. สถานที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

 

6.  เป้าหมาย

          พนักงานส่วนตำบล ในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 70  มีความรู้           ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้

 

7. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

            1. เสนอหัวข้อโครงงาน

            2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดการความรู้

            3. ดำเนินการตามโครงงาน

            4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ

           ระยะเวลาในการดำเนินการ   1   ปี  เริ่มจากวันที่  1  สิงหาคม 2556  ถึง  6  กันยายน 2557

 

9. แผนดำเนินการ

แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หมายเหตุ

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

จัดทำและขออนุมัติโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานงาน เตรียมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการตามโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปและประเมินผลโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ

      งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จำนวน  3,000   บาท

 

11. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

      1. ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                          จำนวน   1,500  บาท

      2. ค่าพาหนะ                                                                 จำนวน   1,500  บาท

                                                                           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,000  บาท

 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้

                2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้และนำความรู้ไปใช้กับงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

  

 

                                                                                ผู้จัดโครงงาน          ชนากานต์  แก้วพิทักษ์

                                                                                                                (นางชนากานต์  แก้วพิทักษ์)

 

เขียน 21 Sep 2013 @ 12:17 ()


ความเห็น (0)