อนุทิน 129500 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

"การซึ่งมีอายุมากถึงบรรจบครบรอบปีไม่ตายไปเสียก่อนเป็นลาภอันอุดมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ควรยินดี เมื่อผู้มารู้สึกยินดีเช่นนั้น ก็ควรจะบำเพ็ญกุศลซึ่งเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น สมกับที่มีน้ำใจยินดี และควรที่จะทำใจให้เป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาท ด้วยไม่สามารถจะรู้ได้ว่า จะอยู่ไปบรรจบรอบปีอีกหรือไม่ ควรที่จะประพฤติหันหาสุจริตธรรม วันเกิดปีหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจครั้งหนึ่งให้รู้สึกว่าอายุล่วงไปใกล้ต่อมรณะอีกก้าวหนึ่งขั้นหนึ่ง"


..พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ้างอิงจากหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้า๔๕๖ บรรทัดที่ ๙ ถึงบรรทัดที่ ๑๕

เขียน 19 Sep 2013 @ 19:19 ()


ความเห็น (2)

พอดีวันนี้อายุครบ ๒๘ ปีพอดี ( พฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๘)

สาธุ…