อนุทิน 129412 - หัสยา ชะยานัย

 

สัปดาห์ที่ 18 วันที่  9-13 กันยายน 2556

 

               สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 18 ณ โรงเรียนรมุสลิมวิทยาภูเก็ตในสัปดาห์ที่ 18  เป็นสัปดาห์ที่สอนเรื่อง การจำแนกสารโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ  โดยการให้นักเรียนกำหนดเกณฑ์ในการแยกประเภทของสารด้วยตัวของผู้เรียนเองก่อนเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน  จากนั้นจึงค่อยอภิปรายถึงเกณฑ์การแยกประเภทของสารร่วมกัน ซึ่งได้ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการสืบสอบ ค้นคว้าในหัวข้อดังกล่าว และออกแบบการทดลอง ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกจิตสาธารณะ และฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

เขียน 17 Sep 2013 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)