อนุทิน #129171

๐ ปัญญามีทั่วถ้วน ...... ทุกสถาน
มีอยู่ทุกเหตุการณ์ ...... กล่าวอ้าง
เพียงมีวิจารณญาณ .... ให้ยิ่ง
คงจะเกิดขึ้นบ้าง ......... บ่น้อยก็หลาย
๑๒.๕๓ น. : ๖ กันยายน ๒๕๕๖

เขียน:

ความเห็น (0)