อนุทิน 129120 - นายธวัชชัย นามวงศ์ษา

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ผู้ศึกษา      นายธวัชชัย นามวงศ์ษา

ตำแหน่ง      ครู  วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนอนุบาลปากคาด 

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ปีการศึกษา   2555

 

บทคัดย่อ

 

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนอนุบาลปากคาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2555  จำนวน  27  คน 

                       ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15 แผน แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 15 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยชนิดเขียนตอบ  จำนวน  3  ฉบับ  การศึกษาใช้รูปแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ     หาค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  และการทดสอบ t  (t-test)  แบบไม่เป็นอิสระ (Dependent Samples) 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

                1.  แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.90/88.68  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

                2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

 

เขียน 10 Sep 2013 @ 18:52 () แก้ไข 10 Sep 2013 @ 18:53, ()


ความเห็น (0)