อนุทิน 129104 - kom7743

  ติดต่อ

กระบวนการทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ตอน

ดังนี้

 1. คือ กำหนดปัญหาและความต้องการ

 2. คือ รวบรวมข้อมูล แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา

 3. คือ เลือกวิธีแก้ปัญหา

 4. คือ ออกแบบและปฏิบัติการ

5. คือ ทดสอบ

6. คือ ปรับปรุงแก้ไข

7. คือ ประเมินผล

  เขียน:  

ความเห็น (0)