อนุทิน 129052 - หัสยา ชะยานัย

สัปดาห์ที่ 17 วันที่  2-6 กันยายน 2556

 

               สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 17 ณ โรงเรียนรมุสลิมวิทยาภูเก็ตในสัปดาห์ที่17  เป็นสัปดาห์ที่สอนเรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยการให้นักเรียนสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัวผู้เรียนในชีวิตประจำวัน และแยกว่าสิ่งต่างๆเหล่าเป็นสสารหรือสาร ซึ่งนักเรียนทราบได้อย่างไรและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นด้วยการร่วมกันกันอภิปราย ได้ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการสืบสอบ ค้นคว้าในหัวข้อดังกล่าว และออกแบบการทดลอง ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกจิตสาธารณะการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน

 

เขียน 08 Sep 2013 @ 23:04 ()


ความเห็น (0)