อนุทิน 129012 - ขวัญพร ตุงกระโทก

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล

 
         โรงพยาบาลราชวิถีใช้งานระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในการบันทึกกิจกรรมพยาบาลตามมาตรฐานสากล ICNP v.1 มากว่า 2 ปีแล้ว การบันทึกกิจกรรมพยาบาลด้วยเลขรหัส 8 หลักเป็นไปไม่ได้เลย หากไม่ใช้วิธีบันทึกด้วยการชี้นำการบันทึกกับวิธี Nursing Practice Guideline ความหมายง่ายๆ ของวิธีการนี้ก็คือ ตั้งต้นจากการเลือกหัวข้อการวินิจฉัยโรค หรือ การทำหัตถการ จากนั้นหัวข้อที่เลือกนี้จะแสดงรายการปรากฏการณ์ทางการพยาบาลขึ้นให้เลือก อาจมีมากถึงกว่า 20 รายการ เมื่อเลือกรายการปรากฏการณ์ทางการพยาบาลจำนวนหนึ่งแล้ว (ที่พบจริงกับผู้ป่วย) ก็จะแสดงรายการกิจกรรมพยาบาลตามที่สัมพันธ์กับหัวข้อปรากฏการณ์พยาบาลที่เลือกไว้ทั้งหมด จากนั้นการบันทึกกิจกรรมพยาบาลก็เพียงแต่เลือกรายการกิจกรรมพยาบาลที่จะปฏิบัติจริงในผู้ป่วยรายนั้นๆ ก็เท่ากับเลือกบันทึกกิจกรรมพยาบาลเป็นรหัส ICNP v.1 เรียบร้อย

ดังนั้น จะเห็นว่าในระบบนี้ ส่วนสำคัญที่สุดคือ การจัดทำฐานข้อมูลการบันทึกกิจกรรมพยาบาลที่เข้ารหัส ICNP v.1 โดยเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อการวินิจฉัยโรค/หัตถการ กับ ปรากฏการณ์ทางการพยาบาล และกิจกรรมพยาบาล โดยการเข้ารหัสทั้งปรากฏการณ์ทางการพยาบาลและกิจกรรมพยาบาลล้วนแต่ต้องอาศัยการผูกประโยคจากรหัส ICNP v.1 ซึ่งออกแบบไว้ให้ประโยคการพยาบาลประกอบด้วยรหัส 7 แกน ซึ่งหมายความว่า ทั้งปรากฏการณ์ทางการพยาบาลและกิจกรรมพยาบาลจะประกอบขึ้นด้วยการเลือกประสมกันระหว่างแกนต่างๆ ที่จำเป็นตามที่รหัส ICNP v.1 กำหนดไว้ ดังนั้น จึงต้องมีซอฟท์แวร์จัดทำฐานข้อมูลการบันทึกกิจกรรมพยาบาล เพื่อเพิ่มเติม แก้ไขหรือปรับปรุงให้ครบถ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ
โปรดคอยติดตามการนำเสนอซอฟท์แวร์การจัดทำฐานข้อมูลบันทึกกิจกรรมพยาบาลที่จะเปิดตัวในวันนี้
สนใจชมวิดิโอบรรยายเรื่องการบันทึกจำแนกกิจกรรมพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี
ติดตามชมในเบื้องต้นได้ที่
 
 

 

 สารสนเทศทางการพยาบาล

                สารสนเทศทางการพยาบาล ( Nursing  Information )  คือ การใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์  ความรู้ทางด้านสารสนเทศ  และความรู้ทางด้านการพยาบาล  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพยาบาล  การบริการสุขภาพ  และการบริหารการพยาบาล  สารสนเทศทางการพยาบาลต้องมีลักษณะสำคัญ  คือ เนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการพยาบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยจัดการข้อมูลสื่อสาร  หรือการดัดแปลงข้อมูลทางการพยาบาล

                               

 

 ประโยชน์ของการใช้สารสนเทศทางการพยาบาลในการบริหาร

                นักทฤษฎีบริหารสมัยใหม่ส่วนมากเชื่อว่า  การบริหารจัดการนั้นจะขาดสารสนเทศไม่ได้  เพราะว่าการวินิจฉัยสั่งการ  หรือการบริหารจะต้องอาศัยพื้นฐานของเหตุผล  ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้  หรือสารสนเทศที่มีอยู่  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในลักษณะของสารสนเทศ  เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการ บริหาร  การวินิจฉัยสั่งการ  การควบคุมกำกับการ  การติดตามและการประเมินผล  ผู้บริหารที่มุ่งประสิทธิภาพจะต้องจัดให้มีกระบวนการวางแผน  การกำหนดวิเคราะห์  การวางรูปแบบระบบสารสนเทศในองค์กรที่ตนรับผิดชอบอย่างเหมาะสม

 

                     

 

 

 คุณลักษณะที่ดีของระบบสารสนเทศในการบริหารการพยาบาล

ระบบสารสนเทศในการบริหารที่ดี  ควรมีลักษณะ  10 ประการ  คือ
            1.พึงระลึกว่าสารสนเทศมิใช่ข้อมูล จึงควรทำการเก็บรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอในลักษณะของสารสนเทศเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการบริหาร
            2. ความเกี่ยวพันของสารสนเทศ ( Relevance ) สารสนเทศที่จะรวบรวม ควรเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวพันกัน หรือสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้
            3. ความไวของสารสนเทศ ( Sensitive ) สารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร จะต้องมีความไว สามารถบ่งบอกหรือแสดงความหมายในสิ่งที่ต้องการทราบได้ถูกต้อง
            4. ความถูกต้องเที่ยงตรงของสารสนเทศ ( Unbias ) สารสนเทศที่ได้จากการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการนำเสนอ ควรถูกต้องและเที่ยงตรงต่อความเป็นจริง มิใช่เพียงเพื่อให้ผู้บริหารพึงพอใจ
            5. ลักษณะเบ็ดเสร็จของสารสนเทศ หรือการนำเสนอสารสนเทศ ควรอยู่ในลักษณะที่รวบรวมสิ่งสำคัญๆ สามารถตรวจสอบหรือพิจารณาโดยผู้บริหารได้โดยง่ายหรือง่ายต่อความเข้าใจ
            6. เวลาที่เหมาะสมของสารสนเทศ  สารสนเทศที่ได้รับการเก็บรวบรวม  วิเคราะห์และจัดเตรียม  จะต้องทันเวลาในการที่จะต้องใช้งาน
            7. สารสนเทศเพื่อเน้นการดำเนินการ ( Action Oriented ) สารสนเทศควรจะได้รับการวิเคราะห์  ในลักษณะที่สนับสนุนกระบวนการบริหาร  การวินิจฉัยสั่งการหรือการดำเนินการต่างๆในอนาคต
            8. รูปแบบลักษณะเดียวกันของสารสนเทศ ( Uniformity ) สารสนเทศที่ดีควรจะมีลักษณะที่คล้ายคลึง มีรูปแบบเดียวกัน  สามารถเปรียบเทียบใช้สารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน
            9. สารสนเทศเพื่อเป้าหมายการปฏิบัติการ ( Performance Target ) สารสนเทศควรได้รับการกำหนด  และเก็บรวบรวมโดยอาศัยวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เป็นพื้นฐาน
            10. ความคุ้มค่าของสารสนเทศ ( Cost  Effectiveness ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการรวบรวม การวิเคราะห์และการนำเสนอสารสนเทศควรมีมากกว่าต้นทุนที่ใช้

 

แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการพยาบาล

                   1.  นำมาใช้ในการจัดคน  จัดเวร ( Staffing  and  Scheduling )  โดยอาศัยข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับผู้ป่วย  และบุคลากรพยาบาลที่สามารถแบ่งประเภทผู้ป่วยได้  และมีกิจกรรมการพยาบาลที่ได้ปฏิบัติแล้วปรากฏในคอมพิวเตอร์  ก็จะสามารถคาดคะเนความต้องการบุคลากรพยาบาลได้  และจัดคนในแต่ละเวรได้โดยเร็วและถูกต้องที่สุดด้วย

                   2.  นำมาใช้ในการประเมินความสามารถในการทำงาน  ( Performance  Evaluation )  โดยใช้ข้อมูลบุคลากร และการปฏิบัติงานประจำวันเป็นรากฐาน

                   3.  นำมาใช้ในการออกแบบโครงการ  จัดตารางการทำงาน  และประเมินผลงาน

                   4.  นำมาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ  ในการบริหารเพื่อการหาผลผลิต  เพื่อการกำหนดรูปแบบและวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหาร  การทำนาย  การพยากรณ์ ในอนาคต  การกำหนดแนวโน้มของการดำเนินการ  การประเมินโครงการ  ซึ่งจะเรียกว่า  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

                   5.  นำมาใช้ในการวางแผนการเงิน  และการจัดการ

                   6.  นำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์

 

 องค์ประกอบที่สำคัญในการจัดระบบสารสนเทศ ( Information  System ) 

                คือการร่วมวางแผนระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคนิค  เนื่องจากการจัดทำระบบสารสนเทศจะเป็นการกำหนดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้  ต้องมีการร่วมมือกัน  เพราะฝ่านบริหารจะทราบกลยุทธ์  วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์สำหรับองค์กรได้ดี  ในขณะที่ความสามารถทางด้านเทคนิคอาจจะไม่เด่นชัดนัก  ส่วนฝ่ายเทคนิคจะมีความสามารถและความชำนาญทางด้านการสร้างความเป็นเลิศทางเทคนิคแต่ไม่มีความชำนาญทางด้านการบริหารและขาดความรู้ที่เฉพาะทางด้านองค์กรนั้นๆ  ดังนั้นทั้งสองฝ่ายต้องมีการประสานงานกันอย่างดี  เพื่อทำการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศที่ดีขึ้น

แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทางการพยาบาล

                การทำงานในแต่ละองค์กร  แบ่งออกเป็นหลายระดับดังนี้

 

 

   1. ระดับปฏิบัติการ

ผู้ใช้ คือ พยาบาลประจำการ

                    สารสนเทศนำเข้า  คือ  จำนวนผู้ป่วย  ชื่อผู้ป่วย  เบอร์เตียง  โรค  อาการปัจจุบัน  ผลการตรวจรักษา  เป็นต้น

                    การปฏิบัติการ  คือ การวางแผนการทำงานให้กิจกรรมพยาบาลเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้  การเขียน หรือการบันทึกงานที่ทำ

                    สารสนเทศที่ได้ / ส่งออก คือ  รายงานผลการทำงานแก่พยาบาล  รายงานแก่หัวหน้าเวร

                    ในระดับปฏิบัติการ  การทำงานจะเป็นงานพื้นฐานซึ่งเป็นงานประจำขององค์กร  โดยมีวิธีการทำงานค่อนข้างแน่นอน  มีกฏเกณฑ์ตายตัว  การทำงานเป็นแบบเดิมซ้ำๆ กันได้ปริมาณงานที่ค่อนข้างมาก            

   

2.      ระดับควบคุมการปฏิบัติการหรือระดับบริหารงานระดับต้น

ผู้ใช้  คือ  หัวหน้าเวร  หัวหน้าหอผู้ป่วย  หัวหน้าสำนักงาน  หัวหน้าห้องตรวจปฏิบัติการ  เป็นต้น

                    สารสนเทศนำเข้า  คือ  จำนวนผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่รับผิดชอบ  จำนวนบุคลากรที่ขึ้นปฏิบัติงาน  จำนวนผู้ป่วยหนักในหอผู้ป่วย  รายชื่อแพทย์เวร  เป็นต้น

                    การปฏิบัติงาน  คือ ควบคุมดูแลการทำกิจกรรมบำบัดที่สำคัญของผู้ป่วยทั้งหมด  การวางแผนดำเนินการภายในหอผู้ป่วย  การแจกจ่ายแก่บุคลากรภายในหอผู้ป่วย  การสรุปงานทั้งหมดของหอผู้ป่วย  เป็นต้น

                   สารสนเทศที่ได้ / ส่งออก  คือ การสื่อสารกับหอผู้ป่วยอื่นๆ รายงานผู้ตรวจการ  รายงานหัวหน้าแผนก  รายงานแพทย์เวร  เป็นต้น

                   ในระดับการบริหารจัดการระดับต้น  จะดำเนินการกำหนดกิจกรรมการทำงานของหอผู้ป่วยของตน  การควบคุมผู้ปฏิบัติการ  การทำงานจะใช้สารสนเทศจากระดับปฏิบัติการมาเพื่อประกอบการตัดสินใจทำงาน  และควบคุมงาน  โดยผลจากการทำงานระดับนี้ จะได้รายงานสารสนเทศที่สรุปการทำงานรายเวร  รายวัน  รายเดือน  รายปี  เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับกลางต่อไป      

                        

3.      ระดับบริหารระดับกลาง

ผู้ใช้  คือ ผู้ตรวจการพยาบาล  หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ เป็นต้น

                   สารสนเทศนำเข้า  คือจำนวนผู้ป่วยในแต่ละหอผู้ป่วย  จำนวนผู้ป่วยรวมทั้งแผนก  จำนวนผู้ป่วยหนักในแต่ละหอผู้ป่วย  จำนวนผู้ป่วยหนักรวมทั้งแผนก    จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแต่ละหอผู้ป่วย  เป็นต้น

                   การปฏิบัติงาน  คือ  การวางแผนการทำงาน  การให้การช่วยเหลือแก่หอผู้ป่วยที่มีปัญหาต่างๆ  การเขียนบันทึกสรุปรายงานและประเมินปัญหา  ประเมินผลงานรวมของทั้งแผนก  เป็นต้น

                   สารสนเทศที่ได้ / ส่งออก  คือ การสื่อสารรายงานที่แสดงต่อหัวหน้า  เพื่อหาวิธีการช่วยเหลือ  สนับสนุน หรือเพิ่มศักยภาพการทำงานของทุกแผนกงานให้ทำงานได้มาตรฐานและบรรลุตามเป้าหมายอย่างทั่วถึง  เป็นต้น

                   ในระดับการบริหารจัดการระดับกลาง  เป็นระดับการควบคุมที่สูงขึ้นไปอีก  โดยจะใช้สารสนเทศจากการทำงานของผู้บริหารระดับต้น  รวมทั้งสารสนเทศจากระดับย่อยต่างๆ  และจากฝ่ายงานต่างๆ เพื่อวางแผนระยะยาว  รวมทั้งร่วมกำหนดยุทธวิธีดำเนินงาน  กำหนดกฏระเบียบนโยบายปฏิบัติงาน  เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานระดับรองลงมาให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร  ผลการทำงานระดับนี้เป็นรายงานสารสนเทศที่สรุปผลจากการทำงานรายปี  รายงานจุดด้อย  จุดเด่นขององค์กร  ส่งต่อไปยังผู้บริหาร

 

    4.   ะดับบริหารระดับสูง

ผู้ใช้  คือ  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  หรือผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  เป็นต้น

                   สารสนเทศนำเข้า  คือ  จำนวนผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาล  จำนวนบุคลากรแพทย์  จำนวนบุคลากรพยาบาล  เงินงบประมาณ  รายรับรายจ่ายรวม  เป็นต้น

                   การปฏิบัติงานคือ  การวางแผนกลยุทธ์  การกำหนดนโยบาย  การจัดสรรเงินงบประมาณ 

                   สารสนเทศที่ได้ / ส่งออก  คือผลประโยชน์  ผลกำไร  รางวัล  ชื่อเสียง  การรับรองมาตรฐาน 

                   ในระดับการบริหารจัดการระดับสูง  จะใช้สารสนเทศที่รายงานจากการทำงานของผู้บริหารระดับกลาง  ของหลายแผนกงาน  มาประกอบกับสารสนเทศภายนอกองค์กร  รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ส่วนตัวในการตัดสินใจ  เพื่อวางแผนระยะยาว  กำหนดยุทธวิธีให้องค์กรประสบความสำเร็จ  มีผลกำไร  ซึ่งผลการทำงานระดับนี้ได้สารสนเทศนำเสนอต่อประชาชน  ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น  สาธารณชน  รัฐบาล  เป็นต้น

                   ในแต่ละระดับของผู้ใช้  ต้องการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกันออกไป  โดยในระดับที่สูงขึ้น  ความต้องการสารสนเทศจะเป็นแบบสรุป  ผ่านการดำเนินการกลั่นกรองแล้วจากผู้ใช้ระดับล่าง   โดยในระดับสูงสุดจะต้องใช้สารสนเทศจากภายนอกองค์กร  รวมทั้งใช้ประสบการณ์ส่วนตัวไตร่ตรองพิจารณาจึงตัดสินใจออกมาเป็นแผนงาน ระยะยาวขององค์กร 

                                                                                      

 

 

เขียน 08 Sep 2013 @ 10:52 () แก้ไข 08 Sep 2013 @ 11:08, ()


ความเห็น (0)