อนุทิน 129010 - Ketmanee Phuaksisuk

สารสนเทศทางการพยาบาล

                สารสนเทศทางการพยาบาล ( Nursing  Information )  คือ การใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์  ความรู้ทางด้านสารสนเทศ  และความรู้ทางด้านการพยาบาล  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพยาบาล  การบริการสุขภาพ  และการบริหารการพยาบาล  สารสนเทศทางการพยาบาลต้องมีลักษณะสำคัญ  คือ เนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการพยาบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยจัดการข้อมูลสื่อสาร  หรือการดัดแปลงข้อมูลทางการพยาบาล

แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการพยาบาล

                   1.  นำมาใช้ในการจัดคน  จัดเวร ( Staffing  and  Scheduling )

                   2.  นำมาใช้ในการประเมินความสามารถในการทำงาน  ( Performance  Evaluation )

                   3.  นำมาใช้ในการออกแบบโครงการ  จัดตารางการทำงาน  และประเมินผลงาน

                   4.  นำมาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ  ในการบริหารเพื่อการหาผลผลิต

                   5.  นำมาใช้ในการวางแผนการเงิน  และการจัดการ

                   6.  นำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์

การทำงานในแต่ละองค์กร

1.      ระดับปฏิบัติการ

 ผู้ใช้ คือ พยาบาลประจำการ

                    ในระดับปฏิบัติการ  การทำงานจะเป็นงานพื้นฐานซึ่งเป็นงานประจำขององค์กร  โดยมีวิธีการทำงานค่อนข้างแน่นอน  มีกฏเกณฑ์ตายตัว  การทำงานเป็นแบบเดิมซ้ำๆ กัน ได้ปริมาณงานที่มาก        

      2.         ระดับควบคุมการปฏิบัติการหรือระดับบริหารงานระดับต้น

                ผู้ใช้  คือ  หัวหน้าเวร  หัวหน้าหอผู้ป่วย  หัวหน้าสำนักงาน  หัวหน้าห้องตรวจปฏิบัติการ

                   ในระดับนี้ จะดำเนินการกำหนดกิจกรรมการทำงานของหอผู้ป่วยของตน  การควบคุมผู้ปฏิบัติการ  การทำงานจะใช้สารสนเทศจากระดับปฏิบัติการมาเพื่อประกอบการตัดสินใจทำงาน  และควบคุมงาน  โดยผลจากการทำงานระดับนี้ จะได้รายงานสารสนเทศที่สรุปการทำงานรายเวร  รายวัน  รายเดือน  รายปี  เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับกลางต่ไป                           

     3.         ระดับบริหารระดับกลาง

                ผู้ใช้  คือ ผู้ตรวจการพยาบาล  หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ

                   ในระดับการบริหารจัดการระดับกลาง  เป็นระดับการควบคุมที่สูงขึ้นไปอีก  เพื่อวางแผนระยะยาว  รวมทั้งร่วมกำหนดยุทธวิธีดำเนินงาน  กำหนดกฏระเบียบนโยบายปฏิบัติงาน 

     4.        ระดับบริหารระดับสูง

                ผู้ใช้  คือ  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  หรือผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

                   ในระดับที่สูงขึ้น  ความต้องการสารสนเทศจะเป็นแบบสรุป  ผ่านการดำเนินการกลั่นกรองแล้วจากผู้ใช้ระดับล่าง   โดยในระดับสูงสุดจะต้องใช้สารสนเทศจากภายนอกองค์กร  รวมทั้งใช้ประสบการณ์ส่วนตัวไตร่ตรองพิจารณาจึงตัดสินใจออกมาเป็นแผนงาน ระยะยาวขององค์กร 

เขียน 08 Sep 2013 @ 10:24 () แก้ไข 08 Sep 2013 @ 10:31, ()


ความเห็น (0)