อนุทิน 128984 - ฟุ้ง

ฟุ้ง

รายชื่อเพื่อนเบญจมฯ87 2/5

ชั้น.. /ครูประจำชั้น.วิชัยบูรณโกศลและ.ลือชาวังษาภรณ์มีนักเรียน๔๔คน..
. ธงชัย  ลายประดิษฐ์
. เยื้อน  วุฒาพิทักษ์
. วิรัตน์  จันทรโรภาสเจริญ
. จตุรงค์  รัตนวิจิตร...
. เผด็จ   เกิดทรวงดี
. ไพบูลย์  เนียรมงคล
. เผชิญ  อ่อนใจเอื้อ
. พูนศักดิ์  เอี่ยมสำอางค์
. คมกริช  อมัตวะตะ
๑๐. จิรวัฒน์  วรศิลป์
๑๑. ชรินทร์  โหงวเกิด
๑๒. พีระพงษ์  ต่วนภูษา  087-6135769 dtac ครับท่าน

๑๓. นริศ  ตรณโนภาส
๑๔. อดิเรก   อินละมัย
๑๕. ประเสริฐ  ทองอ่วม
๑๖. บรรเจิด  เอี่ยมอุไร
๑๗. คำนวณ   หมีทอง
๑๘. ชัดชัย  ถนอมสุขสินชัย
๑๙. นิทัศน์   ธรรมประทีป
๒๐. ชาตรี  คูรณารักษ์
๒๑. บุญเจตน์  พิทักษ์กิจอาษา (ถึงแก่กรรม)
๒๒. ธานินทร์  เขียวสาคร
๒๓. สมพงษ์  จาระตะคุ
๒๔. อนันต์  อินศิริ (ถึงแก่กรรม)
๒๕. บรรเจิด  ศรีเจริญ (ถึงแก่กรรม)
๒๖. สุเทพ  จันทร์ประภา
๒๗. กำจาย  วรชิราภรณ์ (ถึงแก่กรรม)
๒๘. ประสงค์  เหลืองเลิศวันชัย
๒๙. กอบชัย  เสมอตน
๓๐. อาดุน  ช้างแก้วมณี
๓๑. ทรัพย์  ดวงชอุ่ม  รายงานตัวครับผมอยู่รร.ไพศาลีพิทยา.นครสวรรค์ 0818884125 ครับ

๓๒. ไพฑูรย์  วิไลพันธุ์
๓๓. ประทวน  ขำเอี่ยม
๓๔. จุมพร  เจรีรัตน์
๓๕. จุฬา  นวลรังษี
๓๖. บรรพต  มาลีหวล
๓๗. วันชัย  แซ่เฮ้ง
๓๘. วันชัย  สายเจริญ
๓๙. ฟุ้ง   ชัยเพ็ชร์
๔๐. ณํฐเกียรติ  พูลสวัสดิ์
๔๑. ไพบูลย์  ชมศร
๔๒. สุรพล  แซ่ตั้น
๔๓. วิโรจน์  เข็มศิริ
๔๔. เกรียงไกร  สินกังวาน

เขียน 07 Sep 2013 @ 19:08 () แก้ไข 07 Sep 2013 @ 19:13, ()


ความเห็น (0)