อนุทิน 128912 - สุพจน์ กุดแถลง

สุพจน์  กุดแถลง

ตำแหน่ง   ครู  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์  สพป.กส.1

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ปฏิบัติการสอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 -6  สาระการงานอาชีพฯ และวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการเรียนสำหรับผู้เรียน

สืบเนื่องการนิเทศภายในเมื่อเดือนพฤษภาคม  2556  ของท่าน  ศน.จำรูญศักดิ์  ศรีประทุม  ได้ทราบข่าว โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  เลยได้ศึกษาดูรายละเอียดโครงการ เมื่อดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจ  ผู้เรียนน่าจะได้ประโยชน์ มีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ก็เลยร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และ 5  บูรณาการเรียน ที่สอนคิอสาระวิทยาศาสตร์  และการงานอาชีพ ฯ  ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้

1.แบ่งพื้นที่โรงเรียนเป็น   6  โซน  มีผู้เรียนรับผิดชอบเป็นกลุ่ม  โดยเลือกผุ้นำ  1  คน แล้วหาสมาชิดเอง

2.วัดความกว้าง  ยาว แล้วหาพื้นที่ 

3.สำรวจต้นไม้บริเวณที่ตนเองได้รับมอบหมาย  ว่ามีต้น  อะไรบ้าง  จำนวนกี่ต้น

4.รวบรวมพรรณไม้ทีมีในโรงเรียน  แล้วนำมาลงทะเบียน

5.จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้  ตามแบบรูป  ของสวนพฤกศาสตร์ โรงเรียน

6.ผู้เรียนจัดทำโปรแกรมนำเสนอ  (Power-Point)  เป็นสไลด์ละ   1  ชนิด  ตามแบบรูป  ป้ายชื่อพรรณไม้  เช่น  

                -รหัสพรรณไม้

                -ชื่อพรรณไม้

                -ชื่อวิทยาศาสตร์

                -ชื่อวงศ์

                -ชื่อสามัญ

                -ประโยชน์

 

7.ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลพรรณไม้  เพื่อบันทึกลงในสไลด์  ณ ข้อมูลปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทำสไลด์

เขียน 05 Sep 2013 @ 20:17 ()


ความเห็น (0)